Privacyverklaring

Korfbalvereniging Leeuwarden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KV Leeuwarden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als KV Leeuwarden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens hieronder.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

KV Leeuwarden, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40002176, is verantwoordelijk voor uw gegevens. U kunt ons omtrent de AVG bereiken via mailadres secretaris@kvleeuwarden.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden en donateurs

Persoonsgegevens van (potentiële) leden en donateurs worden door KV Leeuwarden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst met de vereniging, met de volgende doelstelling(en):

 • Leden administratie;
 • Contributie heffing;
 • Informatieverstrekking (onder meer door het versturen van digitale berichten zoals nieuwsbrieven);
 • Uitnodiging voor bijeenkomsten en evenementen;
 • Inplannen en coördineren van verenigings- en vrijwilligersactiviteiten;
 • Promotie op onder meer social media.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KV Leeuwarden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Adres (straatnaam/huisnummer/postcode/woonplaats);
 • Geslacht;
 • Foto van het gezicht;
 • Bewaartermijn;

 

Uw persoonsgegevens worden door KV Leeuwarden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is en maximaal twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap.

 

Het delen van persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens binnen KV Leeuwarden is toegestaan indien het aan de bovenstaande doelstelling voldoet.

Voor email betreffende algemene communicatie binnen KV Leeuwarden wordt aanbevolen om de ontvangers uitsluitend in de BCC lijst te zetten. Wanneer binnen een activiteit informatie wordt uitgewisseld is het wenselijk om de ontvangers herkenbaar, dus in de adreslijst of de CC lijst te zetten.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij sturen uw lidmaatschapsgegevens door naar het KNKV ten behoeve van het KNKV lidmaatschap. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

KV Leeuwarden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging van uw gegevens

KV Leeuwarden zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zal daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als de gegevens niet meer relevant zijn voor het lidmaatschap. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u altijd recht om deze toestemming in te trekken.

 

Gebruik Sportlink

KV Leeuwarden is aangesloten bij de KNKV en heeft de verplichting om leden die deel willen nemen aan de korfbalcompetitie op te nemen in de ledenadministratiesoftware Sportlink. Hiervoor neemt KV Leeuwarden de Sportlink dienst af. Elk lid van de vereniging kan de privacy instelling voor Sportlink aanpassen via de Sportlink-app. De vereniging zal vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie toegang verlenen voor het gebruik van Sportlink en daarmee de persoonsgegevens kunnen verwerken.

 

 

 

Foto- en videomateriaal

Bij wedstrijden, trainingen en activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video’s worden gemaakt. Publicatie van deze foto’s en video’s hebben als doel een algemene indruk te geven van wat er zoal gebeurt bij KV Leeuwarden. Publicatie kan plaatsvinden via de website of social media die door de vereniging worden beheerd. Herkenbaar in beeld gebrachte personen hebben het recht om zich te verzetten tegen publicatie. Daartoe kan contact worden opgenomen via mailadres, secretaris@kvleeuwarden.nl.

 

Wijziging van het privacy beleid

KV Leeuwarden past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. KV Leeuwarden raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal KV Leeuwarden er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht  een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op, secretariaat@kvleeuwarden.nl