• Vertrouwenscontactpersoon

  Met ingang van de ledenvergadering van 20 november 2015 jl., ben ik aangesteld als vertrouwenscontactpersoon van korfbalvereniging Leeuwarden.
  Taken van een vertrouwenscontactpersoon (VCP):
   Eerste opvang/aanspreekpunt
   Doorverwijzen
   Preventieactiviteiten
  De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals:
  agressie en geweld, pesten, discriminatie.

  Ik ben te bereiken:
  Telefoonnummer: 06-55946166
  Email: jennymink@outlook.com

  Bij afwezigheid contact opnemen met het Centrum Veilige Sport
  Tel: 0900-2025590 (op werkdagen van 8.30 -17.30 uur)

  Met vriendelijke groet,
  Jenny Mink

  Voor de officiële taakomschrijving zie hieronder:

 • Klik hieronder voor het pestprotocol van KVL

 • Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP)
  Algemene taakomschrijving

  De VCP is contactfunctionaris binnen de vereniging of bond, betreffende seksuele intimidatie.
  Taken van de VCP:
  a. eerste opvang/aanspreekpunt
  b. doorverwijzen
  c. preventieactiviteiten

  Ad a. Eerste opvang:
  De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en
  hier met iemand over willen spreken.
  De VCP:
   laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak
   bespreekt mogelijke doorverwijzingen
   informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond
   vult het registratie- en rapportageformulier in

  Ad b. Doorverwijzen:
  De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF
  vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie
  en/of andere hulpverleners.

  Ad c. Preventieactiviteiten De VCP:
   profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd
   houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
   draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving
   geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt.

  Randvoorwaarden
  De VCP:
   is geen bestuurslid
   heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of directie (bv. Respectievelijk de voorzitter of directeur)
   wordt een keer in de vier jaar gekozen door de interne democratische geledingen en/of aangesteld door de directeur
   kan om de vier jaar een VOG overleggen

   

   is niet inhoudelijk betrokken bij procedures
   werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren

  Seksuele Intimidatie
  Functieprofiel VCP versie februari 2011 NOC*NSF
  Attitude
  De VCP:
   is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
   geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of bond betrokken medewerkers en leden
   heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
   is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
   heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

  Vaardigheden
  De VCP:
   is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
   kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
   kan reflecteren
   kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
   kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
   is in staat mee te werken beleid uit te voeren

  Kennis
  De VCP:
   weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
   heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
   kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie
   kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag
   heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur

  Aanbevelingen
  De VCP:
   heeft VCP-training gevolgd en is aanwezig bij terugkomdagen
   staat open voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen bonden